2-vejs sms betingelser

2-vejs sms løsninger kan bestilles, med eller uden, en Heyloyalty konto. Kunden behøver således ikke nødvendigvis have adgang til en Heyloyalty konto, for at kunne benytte en 2-vejs sms løsning.

Nærværende betingelser er kun gældende i forbindelse med kundens bestilling af 2-vejs sms ved Heyloyalty. Ved bestilling af andre Heyloyalty produkter og services, henvises der til de øvrige forretningsbetingelser.


1. Serviceleverandøren

Heyloyalty v/Loyalitetsbureauet Bazaki ApS
Jens Baggesens Vej 47.
DK-8200 Aarhus N.
CVR. Nr. 29394458.

Herefter kaldet: Leverandør
 

2. Kunden

Er den person og virksomhed som har aflagt bestilling/ordre til Leverandøren om oprettelse af en 2-vejs SMS løsning. Kunden skal inden levering af ydelsen, overfor Leverandøren oplyse:

 • Virksomhedsnavn
 • Adresse
 • Post nr.
 • By
 • Land
 • CVR.nr
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Telefonnummer
 • E-mail

Herefter kaldet: Kunden
 

3. Servicebeskrivelse

Leverandøren yder Kunden følgende service:

 • Opstart af 2-vejs sms konto
 • Applikationskode: 1272 (Kan kun benyttes af Danske mobilnumre)
 • Reservering af Keyword
 • Opsætning af kundens materiale til løsningen.
 • Administration 2-vejs løsning
 • Kunden levere alt indholdsmateriale til brug for løsningen.

3.1 Bestilling af 2-vejs sms til andre lande 

Priserne for 2-vejs sms løsninger varigere land for land. Skal Kunden benytte 2-vejs løsninger til andre lande end Danmark, retter kunden henvendelse til Leverandøren, som herefter informere Kunden om priser.

4. Administration af løsning

2-vejs løsningen administreres af Leverandøren, Kunden kan derfor ikke umiddelbart tilgå den software hvorfra 2-vejs sms løsningen oprettes.
Ønsker kunden adgang til løsningen, kan der laves særskilt aftale herom.

5. Ny-ordre og ændring af eksisterende løsning

I tilfælde af at kunden ønsker at udvide sin løsning eller få foretaget ændringer til eksisterende løsninger, retter Kunden henvendelse til Leverandør, som herefter udfører Kundens ordre.
Prisen herfor aftales mellem parterne inden eksekvering af ordre.

6. Forbrugsopgørelse

Ved indgangen til en ny måned opgøres kundens forbrug for den forrige måned, hvorefter Leverandør fakturere Kunden for de anvendte og bestilte services og forbrug, som f.eks. sms forbrug, keywords, Subkeywords m.v. 
Det pågældende forbrug i forbindelse med løsningen vil ikke fremgå af Kundens evt. Heyloyalty konto.

7. Aftalens ikrafttrædelse og ophør

Aftalen træder i kraft, når kunden acceptere tilsendte priser nærværende betingelser.
Aftalen bekræftes ved accept via e-mail.

Aftalen er uopsigelig den første måned, derefter kan aftalen opsiges skriftligt med en måneds varsel.
Opsiges en aftalen f.eks. den 15 marts - løber aftalen til og med den 30 april.

8. Betaling og -betingelser

For leverede ydelser betaler kunden Leverandør kontant.
Betalingsbetingelserne er: Netto 8 dage.
Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, betales morarente efter renteloven fra forfaldstidspunktet
tillige med eventuel rykkergebyr.

Ved manglerne betaling, kan Leverandøren uden varsling og med øjblikkelig virkning, lukke for Kundens løsning. 

9. Priser og varsling af prisændringer

Priser tilsendes kunden særskilt, sammen med nærværende betingelser.
Eventuelle prisændringer varsles kunden via e-mail indenfor 14 dage, med effekt på næst kommende fakturaer.

10. Levering

Levering af servicen anses for sket, når 2-vejs SMS kontoen for Kunden er oprettet.

11. Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til at overholde de enkelte landes rammeaftaler for udsendelse af 2-vejs sms, sms beskeder m.v. herunder at indholdet er lovligt. Såfremt beskeder skal sendes til udenlandske telesystemer er kunden ligeledes forpligtet til at overholde reglerne herfor, samt at indholdet i henhold til disse landes lovgivning er lovlig. Endvidere er Leverandøren ikke forpligtet til at sende beskeder til modtagere, der ikke ønsker at modtage sms beskeder.
Kunden er forpligtet til at indhente information om disse forholdsregler.
Kunden har pligt at indberette evt. serviceudfald til leverandøren.
Kunden er forpligtet til at teste om 2-vejs løsningen - inden Kunden tager løsningen i brug.

12. Kundeservice og support

Kundeservice og support kan opnås via telefon 87 300 333.
Mandag til torsdag: 8.30 – 16.00
Fredag: 8.30 – 15.00

13. Leverandørens forpligtelser

Leverandøren garanterer en oppetid og tilgængelighed til telenettet på 99,9% målt over 365/366 dage om året.
Ved oppetid forståes, at kundens 2-vejs SMS løsning køre driftmæssigt stabilt og uden større forsinkelser.
I oppetidsgarantien fraregnes forhold hos kunden, modtagere, samt strømudfald og generelle udfald og varslet driftsarbejde i telenettet.
Såfremt Leverandør ikke kan opretholde oppetiden, meddeles dette til kunden.

14. Leverandørens ansvar i øvrigt

Leverandøren er ikke ansvarlig for force majeure, overholdes de afgivne oppetidsgarantier ikke, er kunden berettiget til at ophæve kontrakten, såfremt Leverandøren ikke indenfor 3 måneder kan tilbyde tilsvarende erstatningsprodukt.
Leverandøren er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab hos kunden, uanset årsag.

15. Ændring af nærværende betingelser

Nærværende betingelser for kan af Leverandøren ændres uden varsel, med øjeblikkelig virkning.