Forretningsbetingelser 


1. Ejerskab og kontaktinformation

Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Heyloyalty ApS, CVR. nr. 29394458.
Fulde kontaktoplysninger ses nedenfor:
 

Heyloyalty ApS
Jens Baggesens Vej 47
8200 Aarhus N. Danmark
CVR. Nr. 29394458.

Telefon: +45 87 300 333
E-mail: hello@heyloyalty.com


Nærværende vilkår og forretningsbetingelser gælder for Heyloyalty og for Loyalitetsbureauets levering af ydelser og services på Heyloyalty. Med mindre andet er skriftligt aftalt, er kunden/brugeren i enhver henseende forpligtet til at overholde nærværende vilkår og forretningsbetingelser.

Forretningsbetingelserne er opdateret den 04.07.2016.


2. Definitioner i nærværende aftale

 • Kunden er den virksomhed eller forening, der opretter en konto/licens/demo på Heyloyalty
 • Heyloyalty er både et kampagnesystem til udsendelse af e-mails og sms’er
 • Heyloyalty ApS er det selskab der ejer og driver Heyloyalty systemet
 • Websitet er www.heyloyalty.com
 • Bestillingstidspunktet er det tidspunkt, hvor Kunden opretter en konto på Heyloyalty
 • Modtagere er de brugere som via Heyloyalty har modtaget, eller er tilføjet Heyloyalty for senere at modtage, e-mails, SMS og andet kommunikation, sendt fra Heyloyalty efter Kundens anvisning
 • Liste(r) er en samling af Modtagere
 • Kontoen er Kundens samlede data i Heyloyalty og adgangen hertil
 • Kundens data, er data, som denne tilfører Heyloyalty gennem indtastning, import eller upload
 • Licens er den løbende ydelse, som Kunden betaler for adgangen til Heyloyalty
 • Betalingsfristen er netto 8 dage og fremgår på hver individuel faktura
 • Demo konto er en midlertidig konto til Heyloyaltysom nye kunder kan få gratis adgang til i op til 30 dage.
 • Der er forbrugsbegrænsninger i forbindelse med en demo konto, som er op til 1.000 e-mails og 50 sms'er i demo perioden.
   

3. Kundens oplysninger

Kunden forpligter sig til at afgive og ajourfører fuldstændige og korrekte oplysninger om sin virksomhed og dennes kontaktperson(er) ved oprettelse af konto på Heyloyalty. Dette gælder både ved en betalende konto og en Demo konto.

Kunden skal som minimum oplyse følgende:

 • Virksomhedsnavn
 • Fornavn (kontaktperson)
 • Efternavn (kontaktperson)
 • Adresse
 • Post nr.
 • By
 • Land
 • CVR.nr
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • E-mail


Oplysningerne vil blive brugt i forbindelse med kontooprettelse og fakturering fra Heyloyalty. Kunden er til enhver tid ansvarlig for at sikre forsvarlig og fortrolig opbevaring af brugernavn og kodeord (loginoplysninger) til brug af Heyloyalty. Såfremt Kunden bliver opmærksom på, at loginoplysningerne bliver misbrugt, eller at der er anden uautoriseret brug af Kundens konto, skal Kunden straks skriftligt kontakte Heyloyalty ApS og oplyse om misbruget. Har Heyloyalty ApS begrundet mistanke om misbrug af loginoplysningerne, informerer Heyloyalty ApS Kunden herom og træffer de fornødne foranstaltninger for at forhindre et eventuelt eller yderligere misbrug.
 

4. Licens og forbrug

For sin adgang til Heyloyalty, betaler Kunden en månedlig licens, som afhænger af om Kunden har købt en Standard eller en Business licens, samt antallet af e-mails som Kunden ønsker at sende pr. måned. Licensen faktureres forud hver den 1. i en måned. Udsendte SMS’er samt tilkøb af Spam og klient test forbrug faktureres bagud. Overstiger Kundens forbrug af e-mails i en måned det antal som licens pakken indeholder, vil Kunden automatisk blive flyttet op i næste licenspakke. Fakturering af licens påbegyndes i den måned Heyloyalty tages i brug. Nedjustering af aftalte licenspakker skal ske skriftligt og med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Begge parter skal acceptere justeringen før den er gældende. Såfremt Kunden ønsker at nedjustere til én af Business licens pakkerne 1, 2, eller 3 (3.000, 10.000 og 25.000 e-mails pr. måned), fra en større Business licens pakke, forbeholder Heyloyalty ApS sig retten til at fakturere et gebyr på kr. 9.700 (implementering af Business Intelligence).
Alle priser er ekskl. moms.


4.1 E-mail forbrug

Uanset om e-mailen når frem til modtageren, er en test e-mail, eller bouncer (fejler) undervejs, vil forbruget registreres og tælles med, da der på dette tidspunkt allerede er brugt ressourcer i forsøget på at levere e-mailen.


4.2 Sms-forbrug

Prisen for sms-udsendelser i Danmark til danske mobilnumre er kr. 0,21 pr. stk. - 160 anslag pr. sms. Ved brug af over 160 anslag, tæller 1 sms 153 anslag. Uanset om sms’en når frem til modtageren eller er en test sms, vil forbruget registreres og tælles med, da der på dette tidspunkt allerede er brugt ressourcer i forsøget på at levere sms-’en. For sms-priser til modtagere fra andre lande end Danmark, skal Kunden rette skriftlig henvendelse til Heyloyalty ApS med henblik på at lave særskilt aftale om sms-priser for de pågældende lande som Kunden ønsker at udsende sms-beskeder til. Såfremt Kunden, mod forventning, uden en skriftlig sms-prisaftale udsender sms-beskeder til modtagere i andre lande end Danmark, vil Kunden blive faktureret kr. 1,2 pr. sms.

Alle priser er ekskl. moms.

4.3 Uidentificerede sms-modtagere

Der kan være tilfælde hvor modtagernes oplyste mobilnumre ikke findes, eller på anden vis kan identificeres. I sådanne tilfælde vil antallet af udsendte SMSér til uidentificerede modtagere fremgå som "Andet" under punktet "SMS fordelt på land" fra kundens forbrugsoversigt. Kunden faktureres kr. 1,2 pr. SMS som er forsøgt leveret til  uidentificerede modtagernumre.

Alle priser er ekskl. moms.
 

4.4 Forbrug af Spam og klient test

Heyloyalty indeholder mulighed for at teste en e-mail ifht. til Spam-filtre og e-mail klienter. Benyttelse af denne udvidede test-mulighed koster kr. 50 pr. test. Heyloyalty ApS forbeholder sig retten til at afregne oftere end månedligt ved særlige forbrugsmønstre.
Alle priser er ekskl. moms.
 

5. Demo licens

Heyloyalty ApS tilbyder en gratis Demo licens i op til 30 dage. I Demo perioden må Kunden forbruge og udsende op til maksimalt 1.000 e-mails, 1 stk. Spam og klient test, samt 50 SMS’er, sendt til Danske mobilnumre (landekode 0045) uden beregning. Forbrug herudover afregnes med kr. 0,10 pr. e-mail, samt kr. 1,2 pr. SMS. Forbrug af Spam og klienttests udover den ene der er indeholdt i Demo licensen, afregnes med 50 kr. pr. stk.

Efter 30 dage afsluttes demo perioden automatisk, og kontoen lukkes og Kunden får besked herom via e-mail.


6. Betaling

Betalingsbetingelserne for Heyloyalty er netto 8 dage. Alle priser er ekskl. moms. Heyloyalty ApS er berettiget til løbende at ændre alle priser med 30 dages varsel. Ændringer af SMS prisen kan rettidigt varsles med 48 timer. Licenser faktureres månedligt forud for kommende måned, og forbrug faktureres bagud. Eksempel: Den 1. juni vil licensen for juni måned blive faktureret, sammen med forbruget for maj måned. Ved Manglende betaling af licens og forbrug inden udløbet af betalingsfristen for kontoens udestående fakturaer, lukkes al adgang til Kontoen, herunder HTML-formularer, medier, links, login m.v. automatisk. Manglende rettidig betaling betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen og medfører øjeblikkelig og uden varsel lukning af kontoen, samt eventuelt opsigelse af samarbejdet. Heyloyalty ApS forbeholder sig retten til at slette alle data tilhørende Kontoen i førnævnte tilfælde. Heyloyalty ApS vil dog stadig inddrive eventuelt tilgodehavende for licens og forbrug, som ikke er afregnet. Ved rykkerprocedure pålægges der gebyr iht. gældende ret. Ønsker Kunden en lukket Konto genåbnet, forbeholder Heyloyalty ApS sig retten til at fakturere Kunden et gebyr på kr. 5.000 ekskl. moms.


7. Kundens forpligtelser

Kunden er ansvarlig for, at Kundens brug af Heyloyalty i enhver henseende overholder gældende lovgivning i det land, hvor kunden driver forretning fra og udsender kommunikation til. Kunden skal desuden overholde Heyloyaltys Antispam-politik, Kunden har det fulde ansvar over for Modtagere og tredjemand for eventuelle krav, der skyldes Kundens anvendelse af Heyloyalty. Rejses der krav direkte mod Heyloyalty ApS i forbindelse med udsendelse af data på Kundens vegne via Heyloyalty, skal Kunden holde Heyloyalty ApS skadesløs herfor. Kunden er endvidere ansvarlig for at afgive korrekte og til enhver tid anvendelige kontaktoplysninger. 

Det er Kundens eget ansvar at sikre sig, at Kundens it-systemer/databaser kan korrekt integreres med Heyloyalty, samt opretholdelse af Kundens kommunikationslinjer til brug for opretholdelse af Heyloyalty ApS ydelse. Kunden indestår overfor Heyloyalty ApS for, at leveret indhold og materiale, herunder det af tredjemand leverede, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Kunden giver og indestår for, at tredjemand giver Heyloyalty ApS en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til at anvende dette indhold og materiale, herunder efter at aftaleforholdet med Kunden måtte være ophørt. Særligt giver Kunden og indestår for, at tredjemand giver, en brugsret til Heyloyalty ApS til at foretage alle modifikationer og aflede nye værker, som følge af udarbejdelse af grafiske elementer, visualiseringer og anden behandling I forbindelse med Servicen og relateret anvendelse. Kunden må ikke bryde ind, eller forsøge herpå, i Heyloyalty, Heyloyalty’s underliggende database eller andre systemressourcer hos Heyloyalty ApS eller dennes leverandører.


Videresalg af Heyloyalty må kun ske ved indgåelse af en partneraftale.


8. Heyloyalty og spam:

Kunden er forpligtet til at overholde Heyloyalty ApS og Heyloyalty’s Antispam-politik. Alle Modtagere skal have givet samtykke til modtagelsen af data sendt via Heyloyalty overfor Kunden. Dette kan ske ved at benytte Heyloyalty faciliteter hertil, eller ved at Kunden indestår overfor Heyloyalty ApS, at Modtageren har afgivet sådant samtykke. Kunden skal på Heyloyalty ApS eller en Modtagers anmodning kunne oplyse, hvornår og hvordan en Modtager har afgivet samtykke. Kunden accepterer og indestår desuden for, at materiale, som udsendes via Heyloyalty, ikke indeholder andet og/eller mere end en Modtager har givet samtykke til at modtage. 

Heyloyalty ApS forbeholder sig retten til, at undersøge enhver klage fra en Modtager, med de midler, der er nødvendige herfor, herunder ved at undersøge Kundens data. Forekommer der særligt mange klager over samme kunde, forbeholder Heyloyalty ApS sig retten til at fakturere kr. 1.100 ekskl. moms pr. påbegyndt time, for at undersøge klagerne. Kunden forpligter sig i øvrigt til at anvende ethvert produkt eller service leveret af Heyloyalty ApS,herunder Heyloyalty, i overensstemmelse med de retningslinjer, som Heyloyalty ApS til enhver tid måtte give. Heyloyalty ApS forbeholder sig retten til løbende at ajourføre disse retningslinjer og uploade dem på Heyloyalty websitet (www.Heyloyalty.com). Heyloyalty ApS forbeholder sig retten til at lukke Kundens konto uden forudgående skriftlig varsel, hvis der foretages udsendelse af materiale af generel anstødelig karakter. Heyloyalty ApS afgør endeligt, om materiale kan karakteriseres som værende af anstødelig karakter.


9. Heyloyalty ApS rettigheder og forpligtelser

Heyloyalty ApS yder support i forbindelse med anvendelse af Heyloyalty under hensyntagen til de eksisterende personaleressourcer hos Heyloyalty ApS. Support foregår via e-mail og leveres som minimum i tidsrummet mandag-torsdag, 09.00-16.00 og fredag, 09.00-15.30 dansk lokaltid (CET).

Heyloyalty ApS er berettiget til, uden forudgående skriftlig varsel, at opdatere Heyloyalty med opdateringer. Disse opdateringer kan i et vist omfang medføre ændringer i design, layout, funktionalitet m.v. uden at Kunden kan gøre misligholdelsesbeføjelse gældende I den forbindelse overfor Heyloyalty ApS.

Heyloyalty ApS opbevarer fortrolige kundeoplysninger på en forsvarlig måde, og videregiver ikke disse oplysninger uden Kundens udtrykkelige skriftlige accept. Som fortrolige kundeoplysninger anses oplysninger, der identificerer Kunden, personer/virksomheder med relation til Kunden samt bestemte Modtagere af data udsendt via Heyloyalty.

For at sikre Heyloyalty funktionalitet, har Heyloyalty ApS adgang til Kundens data i Heyloyalty. Adgangen til Kundens data vil dog kun blive benyttet, hvis dette er nødvendigt, og da kun af godkendte medarbejdere hos Heyloyalty ApS.

Såfremt Kunden mister data på grund af egne forhold, kan Heyloyalty ApS i visse tilfælde være behjælpelige med at fremskaffe data fra backup. Processen er dog tidskrævende, og derfor fremsendes først tilbud på fremskaffelse af data, som Kunden skriftligt skal acceptere før arbejdet igangsættes.

Heyloyalty ApS servere bliver konstant overvåget og vedligeholdt af en velanskrevet hostingleverandør.
Der tages dagligt flere backups af al information på Heyloyalty.

Ved systemnedbrud vil Heyloyalty ApS hurtigst muligt påbegynde genetablering af Heyloyalty.

Heyloyalty ApS kan ikke drages til ansvar for tab, som direkte eller indirekte kan henføres til et systemnedbrud hos Heyloyalty ApS eller dennes hosting-leverandør, medmindre dette skyldes grove og/eller forsætlige forsømmelser fra Heyloyalty ApS’ side.

Heyloyalty ApS anerkender, at data der indsamles af Heyloyalty på vegne af Kunden ikke af Heyloyalty ApS må anvendes til uvedkommende formål, og at rettighederne til disse data tilhører Kunden. Heyloyalty ApS forbeholder sig dog ret til at analysere Kundens brug af Heyloyalty med henblik på forbedringer.

Heyloyalty ApS forbeholder sig retten til at analysere al data i Heyloyalty med det formål at skabe generelle statistikker baseret på disse data. Disse statistikker vil aldrig kunne føres tilbage til den enkelte kunde, eller personhenførbar data ejet af Kunden. Såfremt Heyloyalty ApS producerer offentlige, globale statistikker for Heyloyalty, baseret på Kundens data, forpligter Heyloyalty ApS sig til at stille disse til rådighed for Kunden vederlagsfrit.

I relation til ”Lov om behandling af personoplysninger” er Kunden “dataansvarlig” og Heyloyalty ApS er “databehandler”. Det er Kundens ansvar at ”Lov om behandling af personoplysninger” overholdes ifm. ydelsen samt ved videregivelse af data eller rapporter m.v.

Heyloyalty ApS kan benytte Kundens navn og logo i forbindelse med markedsføringsmateriale og tiltag der relatere til Heyloyalty.
 

Heyloyalty permission
Heyloyalty ApS er berettiget til at kontakte alle kunder og brugere på Heyloyalty direkte, både telefonisk og via e-mail/nyhedsbrev, notifikationer og servicebeskeder. Der er ingen begrænsninger på hvad Heyloyalty må kommunikere til sine kunder og brugere, så længe det omhandler Heyloyalty eller tilknyttede ydelser og/eller services. Kunderne og brugerne vil løbende modtage nyhedsbreve, notifikationer og servicebeskeder fra Heyloyalty. Når en kunde eller bruger (Demo) opretter en Heyloyalty konto, giver denne samtidig permission (accept) til at Heyloyalty må kontakte dem med førnævnte kommunikation.

Alle kunder og brugere giver samtykke til, at Heyloyalty registrerer de oplysninger, som angives ved tilmeldingen. Oplysningerne hverken sælges, udlejes eller videregives til tredjemand. Oplysningerne indsamles alene til internt brug og opbevares på en sikret server.

Afmelding af ovenstående kommunikation kan til enhver tid ske ved at logge ind i Heyloyalty og afmelde kommunikationen under ”Indstillinger”.

Kunder og brugeres rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger følger loven om behandling af personoplysninger. Kunder og brugere har til enhver tid mulighed for at få at vide, hvad Heyloyalty har registreret om dig (indsigtsret). Læs mere på www.datatilsynet.dk

Heyloyalty følger markedsføringsloven - herunder reglerne om god markedsføringsskik.


10. Sikkerhed og drift

Heyloyalty ApS bestræber sig på, at Heyloyalty drives så sikkert og stabilt som muligt i overensstemmelse med god it-skik, men garanterer dog ikke for 100% oppetid. Heyloyalty ApS kan lukke for adgang til Heyloyalty helt eller delvist af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager. Hvor det er muligt, skal der forinden sådanne driftsafbrydelser gives Kunden et passende varsel. Heyloyalty ApS tilstræber i videst muligt omfang, at sådanne driftsafbrydelser sker i tidsrummet mellem 20:00 og 06:00 CET.
 

10.1 Levering af SMS i spidsbelastningsperioder

Kunden er bekendt med, og acceptere, ved sin brug af Heyloyalty, at der på forskellige spidsbelastningsdatoer som f.eks. Black Friday og udsalg, hvor mange kunder udsender SMS kampagner i samme periode, kan forekomme forsinkelser på levering af planlagte SMS kampagner, triggers og autorespondere.


11. Immaterielle rettigheder

Heyloyalty ApS har i forhold til Kunden alle rettigheder til Heyloyalty og dets enkelte komponenter. Herunder navn, logo, programmering, databaser, kataloger, design, grafik og tekster til de aktuelle Heyloyalty-produkter, modeller, services, software, koncepter og brand, samt den server (eller den tredjemand som Heyloyalty ApS måtte engagere til at drive serveren) og internetdomæne hvorpå ydelsen afvikles, medmindre der er tale om materiale, der oprindeligt tilhører Kunden. Kunden har dog alle rettigheder til Kundens egne Data.

Kunden må ikke uden skriftlig aftale med Heyloyalty ApS anvende materiale, der udgør en del af Heyloyalty og tilhører Heyloyalty ApS. Kunden erhverver dog fuld og tidsubegrænset brugsret over grafiske elementer og tekst, til nyhedsbreve m.v., som måtte blive udviklet særskilt til Kunden, og som Kunden har betalt særskilt for som en tillægsydelse. Kunden har alene brugsret til ydelsen jf. ovenfor.
Kunden anerkender, at Heyloyalty ApS har ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved udviklingen af den konkrete ydelse, til brug ved udvikling eller tilpasning af Heyloyalty for tredjemand ved enhver form for anvendelse, herunder men ikke udelukkende digital eksemplarfremstilling, distribution via internettet o.l.


12. Erstatning

Heyloyalty ApS kan ikke stilles ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder datatab, goodwill, avancetab, omkostninger eller for eventuelle skader på Kundens computer eller øvrige it-systemer som følge af Kundens brug af Heyloyalty. Heyloyalty ApS’ samlede erstatningsansvar er begrænset til det beløb, som Kunden har betalt til Heyloyalty ApS inden for et år forud for erstatningskravets opståen. Uanset størrelsen af Kundens betaling, er det samlede erstatningsansvar dog beløbsmæssigt maksimeret til kr. 15.000.

Der tages intet ansvar for datasikkerheden under transmission via internettet.


13. Force majeure

Heyloyalty ApS er i intet tilfælde ansvarlige, hvis overholdelse eller opfyldelse af disse forretningsbetingelser ikke er mulig på grund af force majeure. Ved force majeure forstås hacking, strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, terror, sygdomsepidemier, naturkatastrofer og ildebrand, og almindelige begivenheder, som ligger uden for Heyloyalty ApS’ kontrol. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der fra underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af første punkt, og som Heyloyalty ApS ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den påberåbende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer.


14. Ændring af forretningsbetingelser

De til enhver tid gældende forretningsbetingelser for Heyloyalty ApS og Heyloyalty kan ændres uden varsel og med øjeblikkelig virkning. Det er Kundens eget ansvar at holde sig orienteret med forretningsbetingelserne, som altid kan findes via www.Heyloyalty.com.


15. Ikrafttrædelse, varighed og opsigelse

Aftalen mellem parterne træder i kraft den dag Heyloyalty ApS modtager en underskrevet skriftlig aftale fra Kunden, eller ved at kunden accepterer aftalen via e-mail.  Aftalen er fortløbende og kan skriftligt opsiges af begge Parter med 6 måneders varsel ved udgangen af en måned.


16. Ophævelse og misligholdelse

Licensaftalen kan ophæves øjeblikkeligt, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden Part, og denne ikke er bragt til ophør indenfor en frist på 5 arbejdsdage efter afgivelse af skriftligt påkrav herom. Ved misligholdelse forbeholder Heyloyalty ApS sig retten til at blokere adgang til Kontoen, når misligholdelsen konstateres, for at minimere misligholdelsens størrelse, og for at sikre bevisindsamling.
Det betragtes bl.a. som væsentlig misligholdelse, hvis:

 • Kunden bruger Heyloyalty i væsentlig strid med dets formål
 • Kunden uretmæssigt kopierer varemærker, garanticertifikater, indhold eller andet som tilhører Heyloyalty ApS, eller andre virksomheder
 • Kunden tilsidesætter de forpligtelser, der er nævnt i Forretningsbetingelserne, eller
 • Kunden tages under insolvensbehandling eller der indtræder væsentligt forringede økonomiske forhold for Kunden, der bringer betalingsforpligtelsen i fare, eller
 • Kunden ikke overholder Heyloyalty ApS og Heyloyaltys Antispam-politik

I tilfælde af ophævelse på grund af Kundens væsentlige misligholdelse, sker der ikke refusion af eventuelle forudbetalte beløb. Ikke afregnet forbrug opgøres og faktureres ved ophævelsen.

Bestemmelsen om at afgive påkrav med 5 arbejdsdage til at rette for sig gælder også, såfremt en part ønsker at gøre anden misligholdelsesvirkning gældende end ophævelse af købet, idet misligholdelsesvirkningen falder bort, såfremt den misligholdende part retter for sig inden den nævnte 5 arbejdsdages frist.


17. Generelle bestemmelser:

Gyldig kommunikation til Heyloyalty ApS skal sendes som e-mail eller fysisk brev til de i dette dokument anførte adresser.

Kunden kan ikke overføre eller på anden måde overdrage sine rettigheder efter købet uden forudgående skriftligt samtykke. Heyloyalty ApS er dog berettiget til at overdrage sine rettigheder til tredjemand, både samlet og delvist.

Lov- og forumvalg
Eventuelle retssager mellem Parterne skal anlægges ved Aarhus Byret i første instans.